1. مسول آموزش انجمن آهن و فولاد ایران-1379-1380
2. مدیر آموزش شرکت پیشتازان جوش سپاهان1380-1383
3. مدیر کیفیت و آزمایش های غیر مخرب شرکت مهندسین مشاور ناظران یکتا  و بازرس ارشد پروژه مصلی بزرگ امام خمینی(ره) اصفهان- (سنگین ترین سازه فلزی خاورمیانه) 1383-1390(سازه برتر سال)
4. سرپرست نظارت عالیه فلزی پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان- شرکت مهندسین مشاور همگون1390-1391(سازه برتر سال)
5. سرپرست تضمین کیفیت پروژه  شهید خرازی(44 برج مسکونی- 160000 تن)1392- مهر 1395
6. سرپرست تضمین کیفیت پروژه اطلس مال1393
7. سرپرست تضمین کیفیت سازه های فولادی پروژه دپوی مرکزی قطار شهری شیراز- شرکت پی چین- 1394
8. سرپرست تضمین کیفیت پروژه طرح توسعه بیمارستان فارابی- مهندسین مشاور شارستان1394
9. سرپرست تضمین کیفیت سازه فولادی پروژه ترومای بیمارستان رجائی- مهندسین مشاور تحکیمم بنا 1395
10. سرپرست تضمین کیفیت پروژه صبا 11- مهندسین مشاور شارستان1395
11. مشاور کارخانه شرکت رکن سازه 1396 – 1397